Kalendář akcí

Fórum zaměřené na profesní rozvoj učitelů a instruktorů/školitelů

První akcí z Evropského týdne odborných dovedností, kterou organizoval Cedefop jako zapojený partner, bylo fórum zaměřené na profesní rozvoj učitelů a instruktorů/školitelů, které se konalo v Soluni ve dnech 21. - 22. listopadu 2016. Jedním z jeho závěrů byl fakt, že učitelé a školitelé jsou velmi důležitými aktéry v zajišťování kvality učení se prací, v učňovské přípravě i v odborném vzdělávání obecně a je potřeba je podpořit a posílit jejich postavení.

Je rovněž potřeba věnovat náležitou pozornost všem učitelům, kteří působí v odborném vzdělávání, ať už to jsou učitelé všeobecně vzdělávacích či odborných teoretických předmětů, poskytnout jim lepší příležitosti k profesionalizaci a institucionalizovat vzdělávací programy pro učitele působící v odborném vzdělávání a přípravě.

Přes 70 účastníků z 29 zemí a zástupců Evropské komise a Evropské vzdělávací nadace (ETF) se společně setkalo s cílem identifikovat způsoby, jakými lze dosáhnout systematického přístupu k profesnímu rozvoji učitelů a instruktorů/školitelů a spolupráce mezi odborným vzděláváním a trhem práce. Účastníci diskutovali v malých skupinách o tom, jak systematický a systémový by měl přístup být, o tom, jak propojit učení se prací do převážně školských systémů, o využití IT, spolupráci na různých úrovních, či o tom, jak podpořit profesní rozvoj školitelů malých a středních firem.

Podle ředitele Cedefopu Jamese Calleji jsou klíčovými výzvami ve vzdělávání učitelů především odlišné systémy, ve kterých působí, různé vzdělávací potřeby učitelů, potřeba bližší spolupráce mezi podniky a odbornými školami, uznávání potenciálu učitelů školitelů a mentorů, potřeba plánovat a monitorovat jejich rozvoj, důležitost školního vedení, které podporuje profesionální prostředí pro učení se, a potřeba využívat finanční zdroje EU s trvale udržitelnými plány pro dlouhodobé vzdělávání učitelů.

Úspěch fóra spočíval především v tom, že se ho účastnili nejrůznější aktéři, tedy jak samotní učitelé, tak i poskytovatelé odborné přípravy, zaměstnavatelé a zástupci tvůrců národních politik. Hlavním cílem bylo posunout se z roviny fragmentovaného přístupu do toho systematického, který by měl napomoci studentům v dosahování nejlepších možných výsledků učení.

Získané informace a náměty budou dále rozvinuty na pracovní skupině ET 2020, která se bude věnovat profesnímu rozvoji učitelů a instruktorů/školitelů. Tato pracovní skupina by měla připravit doporučení pro členské státy. Fórum poukázalo na nedostatek dat týkajících se učitelů a školitelů.

Cedefop plánuje uspořádat podobné fórum za dva roky – zaměřit by se chtěl na mechanismy spolupráce učitelů středních škol a lektorů či instruktorů z firem v širším kontextu překračování hranic mezi odborným vzděláváním a světem práce.


Zdroj: Refernet, leden 2017

Pořadatel

CEDEFOP

Detaily akce

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit

Kalendář