Knihovna

Vybrané faktory rozdílů v účasti na dalším vzdělávání

Czesaná, Věra, et al.. Vybrané faktory rozdílů v účasti na dalším vzdělávání. 2006

Studie je zaměřena na analýzu faktorů, které ovlivňují rozdíly v účasti dospělé populace na dalším vzdělávání. Vychází z výsledků dotazníkového šetření jednotlivců ve věku 25–64 let, které proběhlo v roce 2005/06, v němž byla data členěna podle věku, pohlaví, vzdělání, postavení na trhu práce, profesních skupin, příjmů, velikosti místa bydliště. Vedle míry účasti na vzdělávání jsou sledovány i charakteristiky kurzů, jejich vazba na zaměstnání a způsob jejich financování. Pro rozbor příčin, proč se některé skupiny dospělých neúčastní vzdělávání, bylo využito faktorové analýzy. Tato analýza identifikovala jak rizikové sociální skupiny, které se dále nevzdělávají tak bariéry, které omezují jejich přístup ke vzdělávání.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit