Knihovna

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha.

Kotásek, Jiří, et al.. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha.. 2001 , ISBN 80-211-0372-8

http://www.msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-narodni-program-rozvoje-vzdelavani-v-ceske-republice-formuje-vladni-strategii-v-oblasti-vzdelavani-strategie-odrazi-celospolecenske-zajmy-a-dava-konkretni-podnety-k-praci-skol

Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha) je pojat jako systémový projekt, formulující myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy ve střednědobém horizontu. Předložený text vychází – vedle uvedených programových dokumentů – z analýz a hodnocení českého školství uskutečněných domácími i zahraničními odborníky. Opírá se zejména o výroční zprávy MŠMT o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy „Školství v pohybu“ (1996), „Školství na křižovatce“ (1999), „Na prahu změn“ (2000), dále o publikaci OECD „Zprávy o národní politice ve vzdělávání: Česká republika“ (1996) a hodnocení realizace jejích doporučení Výborem pro vzdělávání OECD „Priority pro českou vzdělávací politiku“ (1999). Bezprostředně navazuje na publikaci „České vzdělávání a Evropa: strategie rozvoje lidských zdrojů v České republice při vstupu do Evropské unie“ (1999). Druhým zdrojem pro stanovení záměrů a doporučení obsažených v dokumentu byla veřejná diskuze vyhlášená MŠMT a nazvaná „Výzva pro deset milionů“, v níž se k problémům rozvoje jednotlivých stupňů vzdělávací soustavy vyjadřovali sociální partneři, představitelé občanské společnosti a různých zájmových sdružení, zabývajících se otázkami výchovy a vzdělávání, pracovníci školské správy – a její odpovědné orgány, zejména však školy a pedagogičtí pracovníci.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit