Knihovna

Studia paedagogica

Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Studia paedagogica. 2009

http://www.studiapaedagogica.cz/

Studia paedagogica jsou recenzovaným vědeckým časopisem vydávaným Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. Studia paedagogica přinášejí původní příspěvky týkající se vzdělávání, výchovy a učení ve všech sférách života společnosti. Jde o stati teoretického, ale především empirického charakteru – cílem časopisu je publikovat výsledky výzkumů realizovaných na českých i zahraničních vědeckých pracovištích. Časopis klade důraz na původnost a originalitu publikovaných výzkumů, přičemž vytváří prostor jak pro etablované odborníky, tak pro začínající autory v počátečních fázích akademické dráhy. Charakteristickým rysem časopisu je interdisciplinární otevřenost – usiluje o postižení aktuálních témat pedagogického výzkumu, je však otevřen rovněž studiím zakotveným v jiných sociálních vědách. Časopis Studia paedagogica je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a do mezinárodních vědeckých databází ERA, ERIH PLUS, EBSCO, CEJSH, JournalSeek, NewJour, PKP, ProQuest a Ulrich's Periodicals Directory.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit