Knihovna

Zajímavosti z Evropského šetření kvalifikací a zaměstnání

REFERNET. Zajímavosti z Evropského šetření kvalifikací a zaměstnání. 2016

http://www.refernet.cz/aktuality/ostatni/zajimavosti-ze-cedefopu

Překvalifikovaní zaměstnanci v EU

Podle Evropského šetření kvalifikací a zaměstnání (European Skills and Jobs – ESJ), které provedl Cedefop, připouští 52 % dospělých zaměstnanců v EU hledajících zaměstnání po roce 2011, že měli málo příležitostí k nalezení místa, které by bylo v souladu s jejich kompetencemi a kvalifikací. U těch, kdo vstupovali do zaměstnání před hospodářskou krizí v roce 2008, to bylo 32 %. V současné době je přibližně pětina mladších pracovníků v EU pro zaměstnání, která zastávají, překvalifikována.

Graf: Průměrný podíl mladých zaměstnanců (ve věku 24–35 let) s vyšší kvalifikací, než
potřebují pro své pracovní místo (nadbytečně kvalifikovaných), 2014, EU-28

Pravděpodobnost nástupu do zaměstnání na místo neodpovídající kvalifikaci se zvyšuje po delší době nezaměstnanosti či neaktivity (péče o dítě, nemoc) a hrozí velkému počtu nezaměstnaných v EU. Nadbytečná kvalifikace je mnohem výraznější v určitých druzích zaměstnání, např. u nestandardních úvazků (na zkrácenou dobu, neformální nebo dočasné agenturní smlouvy). Rovněž u osob zaměstnaných v malých podnicích je mnohem pravděpodobnější, že jejich vzdělání nebude dostatečně využito. Výskyt nadbytečné kvalifikace je vyšší u lidí, kteří jsou zaměstnáni v jednoduchých povoláních, u pracovníků ve službách a v obchodě, při obsluze strojů a zařízení.

Šetření dále ukázalo, že přibližně čtvrtina vysokoškoláků pracuje na místech, která jsou pod jejich úrovní kvalifikace. Výsledky šetření ukázaly také velký podíl (52 %) platové diskrepance mezi lidmi s nadbytečnou kvalifikací a ostatními pracovníky.

Čtyři z deseti nadbytečně kvalifikovaných pracovníků připouštějí, že mají prostor pro zlepšení, aby se stali ve svém zaměstnání plně kompetentními. Podniky, které přijímají nadbytečně kvalifikované pracovníky, také očekávají zvýšení produktivity v důsledku kreativity a inovací, jež nadbytečně kvalifikovaní mohou vnést do své práce v porovnání s méně vzdělanými pracovníky. Většina nadbytečně kvalifikovaných však zůstává v bezperspektivních zaměstnáních, která omezují příležitosti k dalšímu zlepšování kompetencí nebo kariérnímu postupu.

Podpora Cedefopu při vytváření systémů učňovské přípravy

V Evropě je 20,4% nezaměstnanost mladých lidí ve věkové skupině 15–24 let (4,6 mil. nezaměstnaných osob). 7 mil. mladých lidí v Evropě patří do skupiny osob, které nejsou zaměstnány, nestudují ani se neúčastní odborné přípravy (NEET). V zemích jako Řecko, Španělsko, Itálie či Chorvatsko je 40% míra nezaměstnanosti, v zemích jako Německo, Rakousko či Dánsko pak pod nebo těsně pod úrovní 10 %. Země, které aplikují ve svých systémech vyšší poměr učení se prací (WBL), mají obvykle méně nezaměstnaných mladých lidí. Přesto WBL není stále běžnou součástí vzdělávacích systémů. V prosinci 2012 byly navrženy Záruky pro mladé, následně vytvořen i rámec kvality stáží a v roce 2013 byla podepsána Aliance pro učňovskou přípravu, jejímž cílem je posílit kvalitu, zvýšit nabídku a zlepšit image učňovské přípravy, která přináší prospěch učícím se, podnikům i společnosti.

Cedefop nabídl členským zemím sítě prostřednictvím výzvy k předložení projektu cílenou podporu při hloubkové revizi schémat učňovské přípravy. Přímou podporu členským zemím provádí Cedefop prostřednictvím tematických revizí, přičemž podpora vybraných zemí spočívá v implementaci stanoveného plánu a sběru informací a opírá se o tři pilíře: spolupráci a podporu, analytický rámec a rozvíjející, interaktivní metodologický přístup. Jedná se o formu dialogu, diskutuje se kontext a situace, probíhá velké množství rozhovorů i s přímými účastníky – začíná se od nejnižší úrovně zapojených aktérů a pokračuje až k úrovni politických činitelů. Jde o zhruba deset oblastí, které se analyzují. Každá země si sama zvolí prioritní oblasti, které pak podléhají hlubší analýze. Jako nejefektivnější se zatím jeví kulaté stoly a diskuse u nich. Cedefop informace analyzuje a poté vede rozhovory s ministry, zástupci odborů i svazů o cestě, kterou by se měl stávající systém ubírat, aby docílil očekávaných změn. V letech 2014–2015 se to týkalo Malty a v Litvy, v letech 2015–2016 pak Slovinska, Řecka a Itálie.

Cedefop podporuje vybrané členské státy (jmenovitě Itálii, Lotyšsko, Španělsko, Portugalsko, Švédsko) také prostřednictvím výzkumného projektu zaměřeného na řízení a financování učňovské přípravy (Apprenticeship), jehož cílem je identifikovat takové struktury a financování, které by podpořily vytvoření nebo rozšíření systému učňovské přípravy ve vybraných zemích EU. Na Maltě nebylo prakticky žádné angažmá sociálních partnerů, proto se zde zaměřili na strategii a podporu. Ve Slovinsku dříve existoval systém učňovské přípravy, který byl ale zrušen a nyní se ho zde snaží oživit, nicméně jim zatím chybí legislativní rámec. I jeho vytvoření by měl projekt napomoci.


Zdroj: ReferNet, únor 2016

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit