Knihovna

Rok 2015 ve vzdělávání dospělých v České republice

Dvořáková, Miroslava; Langer, Tomáš. Rok 2015 ve vzdělávání dospělých v České republice. 2015

https://ec.europa.eu/epale/cs/node/17411

Oblast vzdělávání dospělých je natolik široká a rozmanitá, že jakákoliv rekapitulace toho, co se v ní děje, vždy narazí na nutnost obrovského redukcionismu. I přesto jsme se ale rozhodli o určité shrnutí toho, co se ve vzdělávání dospělých v České republice dělo v roce 2015, přece jenom pokusit, a to na základě rekapitulace realizovaných konferencí a publikovaných knih českých autorů s danou tematikou.

V únoru 2015 se konala konference Služby škole MB a Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Vzdělávání 3. věku: Příležitost pro společnost s podtitulem Od profesního k zájmovému vzdělávání seniorů. Tradiční setkání odborníků na téma gerontagogiky se věnovalo nejen roli seniorů v životě společnosti, přípravě na stárnutí a stáří, ale i stále aktuálnějšímu tématu age managementu, aby se v závěru zaměřilo na mýty vzdělávání této specifické skupiny a věnovalo se i možnostem využití moderních technologií.

V březnu byla pod hlavičkou mediálního domu Economia a Svazu průmyslu a dopravy ČR v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání zahájena série setkání věnovaná budoucnosti technického školství v České republice. První setkání neslo název Jak dál v technickém vzdělávání a bylo zaměřeno na témata jako pružnost v náplni studijních oborů podle budoucího uplatnění absolventů, kvalita absolventů technických škol jako cesta k inovacím a k budoucí prosperitě a různé formy participace zaměstnavatelů (firemní školy, soukromá podpora státních škol apod.). Druhé setkání, Kvalita vzdělávání – Kde jsme a kam směřujeme?, řešilo problematiku kvality škol, žáků, pedagogů i obsahu vzdělávacích programů, ale i připravenost uchazečů o studium na technických VŠ a profesní orientaci českých VŠ. Setkání pokračovala v dubnu tématem Financování vzdělávání. V nakladatelství Wolters Kluwer vyšla v březnu kniha Jana Průchy Česká vzdělanost. Multidisciplinární pohled na fenomén národní kultury, která se tímto fenoménem zabývá z hlediska historiografie, pedagogiky, andragogiky, demografie, sociologie, ekonomie, interkulturní psychologie a snaží se syntetizovat jejich poznatky tak, aby vysvětlila, co vlastně vzdělanost je, jak se měří, jak se projevuje a jak ji lze zvyšovat.

Duben přinesl každoroční setkání organizované společnostmi SEMIS a 1. VOX, nazvané E-learning Forum. Podtitul konference, Online technologie pro rozvoj lidského potenciálu, naznačuje, že akce byla věnována především otázkám využívání online technologií pro rozvoj člověka. Příspěvky vystupujících se zaměřily nejen na teoretické aspekty online vzdělávání dospělých a prezentaci některých výzkumných závěrů (např. v pozoruhodné oblasti očních kamer), ale též na praktické náměty využitelné pro vzdělavatele dospělých – MOOC kurzy, mobilní aplikace pro sebevzdělávání, instructional design, virtuální světy nebo konkrétní autorské nástroje pro lektory pro zefektivnění prezentací. Materiály z e-learning fora naleznete na webu http://www.e-univerzita.cz

Květen se nesl ve znamení zahajovací konference projektu EPALE (ePlatform for Adult Learning in Europe) na téma IT a vzdělávání dospělých. Představena byla nejen platforma EPALE, ale především byla diskutována témata související s využíváním informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání dospělých a současné trendy v této oblasti. O tomto tématu jsme přinesli samostatný článek již dříve, záznam klíčových příspěvků je pak možné nalézt na portálu www.motivp.com v části Konference.

V červnu se uskutečnilo další setkání ze série věnované budoucnosti technického školství v ČR s názvem Spolupráce ve vzdělávání – To je oč tu běží, kde byla diskutována především témata spolupráce firem a státu při podpoře odborného školství v rámci stáží či duálního vzdělávání, vliv firem na osnovy škol apod. Další z červnových akcí byla konference DisCo s podtitulem From analog education to digital education, kterou spolupořádá Centrum pro studium vysokého školství a Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK. Tablety ve vzdělávání, digitální odznaky (badge), e-portfolia, gamifikace či MOOC kurzy v zahraničí i v českém prostředí – to byla některá z témat konference. Sborník je možné stáhnout na webu www.disconference.eu.

V září bylo realizováno další ze setkání k budoucnosti českého technického školství, tentokrát s názvem Technické školství je „in a cool“. Na tomto setkání bylo diskutováno například to, jak změnit přístup a vztah mladých lidí k technickým oborům a k technice obecně, jaké jsou nejúčinnější formy marketingu či jak fungují úspěšné firemní programy motivující generaci Z. Kromě této akce se realizoval již 7. ročník mezinárodní konference Mendelovy univerzity v Brně ICOLLE zaměřující se především na témata zajišťování a hodnocení kvality ve vzdělávání a možnosti jejího zvyšování v podmínkách ČR a EU, a to v oblastech sekundárního vzdělávání, terciárního vzdělávání, dalšího vzdělávání a vzdělávání seniorů. V nakladatelství Grada vyšla publikace Roberta Čapka Moderní didaktika: Lexikon výukových a hodnoticích metod, která sice není primárně určena pro cílovou skupinu vzdělavatelů dospělých, ale je informace v ní obsažené je možno na oblast vzdělávání dospělých velmi dobře aplikovat.

V říjnu se tradičně koná poměrně velké množství akcí. Ani rok 2015 nebyl výjimkou. Pod hlavičkou společnosti top vision se uskutečnilo Training & Development Forum) zaměřené na téma připravenosti na změny v oblasti učení se a rozvoje v souvislosti se změnami v technologiích, ekonomice i ve změně povahy práce, měření efektivity vzdělávání, možností zvýšení angažovanosti zaměstnanců v oblasti učení se a rozvoje. Další říjnovou akcí byla konference Univerzity Palackého v Olomouci Aeduca s podtitulem Rozmanitost ve vzdělávání. Pozornost řečníci věnovali především tématům týkajícím se netradičních studujících v terciárním vzdělávání, rozmanitosti účastníků ve vzdělávání dospělých, rozmanitosti poskytovatelů vzdělávání dospělých a rozmanitosti vzdělávací nabídky ve vzdělávání dospělých. V nakladatelství Grada vyšla v prvním vydání kniha Naděždy Špatenkové a Lucie Smékalové Edukace seniorů: Geragogika a gerontadidaktika, která se věnuje možnostem vzdělávání věkové skupiny starších dospělých.

Listopad se nesl ve znamení uzavření projektu Fondu dalšího vzdělávání Kooperace konferencí s názvem Další vzdělávání pod jednou střechou. Konference představila výstupy projektu, především portál Koopolis, ale také prezentovala zahraniční i tuzemské trendy v oblasti dalšího vzdělávání. V rámci této akce byla realizována také výroční konference Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Celoživotní vzdělávání v éře práce 4.0, zaměřující se na téma změn na trhu práce a jejich dopadu na vzdělávání zaměstnanců. Prezentace z obou akcí je možné nalézt na stránkách www.koopolis.cz a www.aivd.cz/prezentace. K listopadovým akcím se připojily také čtyři regionální semináře EPALE, které tematicky navázaly na květnovou úvodní konferenci. Ačkoliv se při seminářích vystřídalo více než 10 řečníků, jedno bylo společné – téma IT ve vzdělávání dospělých. Součástí seminářů byla i následná diskuse, kde se již konzultovaly možnosti praktické aplikace představených trendových témat. Prezentace ze seminářů naleznete na www.naerasmusplus.cz a související materiály i na platformě EPALE.

Z tohoto výčtu je patrné, že uplynulý rok se vzděláváním dospělých nesla zejména tři klíčová témata: online vzdělávání a nové trendy ve vzdělávání v souvislosti s rozvojem ICT, dále téma vzdělávání seniorů a akcentována byla i oblast technického vzdělávání. Ta se dlouhodoběji prolínají s tématy dalšími, jako je kvalita vzdělávání, trendy ve firemním vzdělávání (vzdělávání zaměstnanců), či rozmanitost ve vzdělávání dospělých.

Předkládat nyní čtenáři předpoklad témat pro příští rok je více než předčasné, z aktuálního vývoje společnosti však lze uvažovat oblasti jako vzdělávání imigrantů, ale i většinové společnosti v komunikaci směrem k migrantům, dále témata z rodiny tzv. „gramotností“ - mediální gramotnost, právní a finanční gramotnost nebo rostoucí nutnost gramotnosti v oblasti internetové bezpečnosti. Odborníci zřejmě dále rozpracují jednotlivé oblasti moderních technologií ve vzdělávání dospělých, především zapojení prvků gamifikace do online vzdělávání či designování vzdělávacích aktivit a bezesporu nás také čeká boom MOOC kurzů v českém jazyce. Nabídka témat bude jistě mnohem pestřejší, stačí si tedy jen vybrat...

Autoři: Miroslava Dvořáková, Tomáš Langer, experti EPALE

Zdroj: EPALE, prosinec 2015

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit