Knihovna

Průvodce dalším vzděláváním v kontextu aktivit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT. Průvodce dalším vzděláváním v kontextu aktivit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 2010

http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/pruvodce-dalsim-vzdelavanim

Předkládaný materiál si klade za cíl představit souhrnně oblast dalšího vzdělávání v rámci aktivit MŠMT. Dokument je strukturován do několika kapitol. Obecný úvod do problematiky prezentuje část č. II – Další vzdělávání v kontextu celoživotního učení, kde je představeno další vzdělávání obecně a kde jsou zmíněny některé klíčové dokumenty. Obsahově nosnou je část č. III. – Aktivity MŠMT v oblasti dalšího vzdělávání, zde je další vzdělávání pojato z pěti různých pohledů, jejichž naplnění by mělo přispět k naplnění konceptu celoživotního učení v ČR. Jedná se o:

  • Uznávání různých vzdělávacích cest k získání kvalifikace.
  • Stimulace účasti jedince a zaměstnavatele na dalším vzdělávání.
  • Sladění nabídky dalšího vzdělávání s potřebami trhu práce.
  • Nabídka a dostupnost dalšího vzdělávání, informační a poradenský systém pro uživatele dalšího vzdělávání.
  • Kvalita dalšího vzdělávání.

V rámci každého bodu je zhodnocen současný stav dané oblasti a v tabulce je uveden přehled opatření, která budou realizována pro jejich naplnění. V příloze jsou uvedeny krátké anotace projektů, jež budou daná opatření naplňovat.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit