Revue DV

Znalost NSK a NSP mezi zaměstnavateli a veřejností

Jana Kotrbová

Národní soustava kvalifikací ve spojení s Národní soustavou povolání patří mezi významné nástroje z oblasti dalšího vzdělávání a není třeba je dlouze představovat. Diskutovat o jejich silných i slabých stránkách budou autoři dalších článků. Tento příspěvek vám v krátkosti shrne současné povědomí o znalosti obou nástrojů mezi jejími potenciálními uživateli.

Otázka, jaké je veřejné povědomí o NSK a NSP, je vznášena často. Odpověď na ni mohou přinést výsledky dotazníkového šetření projektu Kooperace z roku 2015. Jednalo se kvantitativní dotazníkové šetření na celkovém vzorku 4 500 respondentů řad zaměstnavatelů, pracujících, nezaměstnaných a ekonomicky neaktivních. Podrobnosti o výzkumu naleznete zde.

Národní soustava kvalifikací

NSK jako nástroj celoživotního učení slouží jednotlivci k tomu, aby v průběhu svého života mohl měnit svou profesní kvalifikaci, aniž by musel znovu navštěvovat školu. Nové kompetence získané během života si je možné nechat uznat a díky NSK „proměnit“ v certifikát uplatnitelný na trhu práce. NSK tedy tvoří společný rámec pro počáteční i další vzdělávání. Soustava začala vznikat od roku 2007 a počet úspěšně realizovaných zkoušek v současné chvíli překročil 100 000 (z více než 80 % šlo o kvalifikaci strážný).

Jaká je ale reálná znalost NSK mezi koncovými uživateli? Z dotazníkového šetření Kooperace 2015 vyplývá, že po vysvětlení konceptu NSK o něm má povědomí 12 % zaměstnanců a 14 % OSVČ. Mezi nezaměstnanými a ekonomicky neaktivními se znalost Národní soustavy kvalifikací pohybuje v mírně nižších číslech (Graf 1). Přímou zkušenost s NKS tj. složení profesní kvalifikace má podle očekávání jen malé procento dotázaných. Čísla za jednotlivé dotazované skupiny se pohybují v rozmezí 2–5,5 %. Obecně je koncept NSK hodnocen veřejností převážně pozitivně. Přibližně 30 % dotázaných v jednotlivých cílových skupinách navíc deklaruje znalost takových kompetencí, které by si mohli nechat dle NSK uznat.


Graf 1 Znalost NSK mezi jednotlivými skupinami na trhu práce

206?key=a3b5152c07

Výzkum Kooperace 2015. Otázka po vyslětlení konceptu NSK: Q24ASlyšel/a jste již někdy o takovém systému? Dotazovány byly v pořadí z leva doprava: osoby na mateřské a rodičovské dovolené a osoby pečující; z řad nezaměstnaných: osoby se zdravotním postižením, mladí do 25 let, osoby ve věku 50-65let, nízko kvalifikovaní, osoby ohrožené sociálním vyloučením; zaměstnanci, OSVČ; zaměstnavatelé


Mezi respondenty z řad zaměstnavatelů zná NSK 42 %, využívá ji ale pouze 12 % z nich. I mezi zaměstnavateli je NSK hodnocena spíše pozitivně (Graf 2). V praxi ale nadpoloviční většina (57 %) při přijímání uchazečů přisuzuje certifikátu z NSK pouze roli jazýčku na vahách v případě, že by vybírali z kandidátů se stejným profilem. Prokázání kvalifikace podle NSK považuje za kvalifikaci srovnatelnou se školním vzděláním 25 % zaměstnavatelů. Stejně si stojí potvrzení o rekvalifikaci (25%). Nejlépe si ve srovnání s počátečním vzděláním stojí praxe v oboru. Za srovnatelnou se školním vzděláním ji považuje 40 % zaměstnavatelů.


Graf 2 Hodnocení konceptu NSK

207?key=ed84f2d04a

Výzkum Kooperace 2015. Q24B Jak takový systém hodnotíte? Hodnocení systému na škále 10 „to je výborný nápad“- 1 „to není vůbec dobrý nápad“. Dotazovány byly v pořadí z leva doprava: osoby na mateřské a rodičovské dovolené a osoby pečující; z řad nezaměstnaných: osoby se zdravotním postižením, mladí do 25 let, osoby ve věku 50-65let, nízko kvalifikovaní, osoby ohrožené sociálním vyloučením; zaměstnanci, OSVČ; zaměstnavatelé.


Národní soustava povolání

NSP je nástroj určený spíše odborníkům než široké veřejnosti, proto jsme se na jeho znalost ptali pouze zaměstnavatelů. Ani zde se výsledky nepohybují ve vysokých číslech. Více než polovina z oslovených společností Národní soustavu povolání vůbec nezná, využívá ji 10 % dotázaných (viz Graf 3). Hodnocení Národní soustavy povolání je o něco nižší než v případě NSK, i tak ji ale více než polovina dotázaných (58 %) hodnotí jako dobrý nápad.

Graf 3 Znalost a využívání NSP zaměstnavatel

208?key=b4f95cec4b

Výzkum Kooperace 2015. Q27 Jaké má Vaše společnost Zkušenosti s následujícími body? Národní soustava povolání


Závěry výzkumu Kooperace ukazují, že veřejnost se k oběma soustavám staví pozitivně, ale nízké povědomí o nástrojích a jejich malé využití může být rizikem pro jejich fungování do budoucna.


Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit