Revue DV

Jak najít práci snů? Pomůže vám Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací

Holínek David, Pešková Kateřina

Národní soustava povolání (NSP) je veřejně dostupný katalog pracovních pozic na českém trhu práce, který slouží zaměstnavatelům, vzdělavatelům, kariérovým poradcům, uchazečům o zaměstnání i studentům jako cenný zdroj informací o jednotlivých povolání. V současnosti se v NSP nachází více než 3 000 jednotek práce, které jsou popsány na webové stránce www.nsp.cz.

Správcem NSP je Ministerstvo práce a sociálních věcí, které pověřilo Fond dalšího vzdělávání (FDV), aby zajišťoval aktualizaci a tvorbu nových jednotek práce.

CO V NSP NAJDETE?

Povolání v NSP jsou členěny dle svého zaměření do 46 odborných směrů (např. IT, Stavebnictví, Právo…), které obsahují další podsměry. V jednotlivých směrech jsou povolání členěna do 7 kvalifikačních úrovní, dle náročnosti dané pozice.

U každé pracovní pozice lze najít charakteristiku a popis činností, které se u tohoto povolání vykonávají, dovednosti a znalosti, které jsou potřeba pro dané povolání, ideální i vhodné školní vzdělání, případně profesní kvalifikace vedoucí k možnosti získání tohoto pracovního místa. Dále pracovní podmínky, příklady průměrné mzdy, volná pracovní místa a další údaje související s povoláním.

K ČEMU NSP SLOUŽÍ?

NSP je v oblasti práce a sociálních věcí důležitý nástroj státní politiky zaměstnanosti, podporuje mapování potřeb trhu práce, efektivní rozvoj lidských zdrojů, prohlubuje vazbu mezi světem práce a odborným vzděláváním. Pomáhá při řešení otázek v oblasti volby studia, povolání, přípravy na povolání, změnami kvalifikace, změnami kariérové dráhy i při hledání nového zaměstnání. Je to rozšířený nástroj používaný personalisty v podnikatelské i ve státní sféře.

Příklady z praxe:

  • Pokud jste personalista ve státním nebo soukromém sektoru, může vám NSP pomoci při popisech pracovních míst, při tvorbě podnikových katalogů, při vytváření kompetenčních modelů i náboru zaměstnanců např. při sestavení inzerátu volných pozic.
  • Pokud jste student, máte v NSP možnost najít informace o tom, jaké druhy povolání se vyskytují na trhu práce, co se skrývá pod názvy jednotlivých pracovních pozic, jakou školu je pro tuto pozici nejvhodnější vystudovat, jaké předpoklady byste měli mít a kolik můžete vydělávat.
  • Pokud jste HR konzultant v personální agentuře, můžete díky NSP velmi snadno definovat požadavky na kandidáty v různých odvětvích a podrobně se zorientovat v problematice široké škály povolání.
  • Pokud jste absolvent, který vstupuje na trh práce, nebo hledáte práci, může vám NSP pomoci při psaní životopisu, lehce naleznete formulace činností, které jste při své profesní praxi, brigádě nebo stáži vykonávali. Pomůže vám s přípravou na pracovní pohovor, protože budete mít možnost nalézt komplexní informace o poptávané pracovní pozici, udělat si tak přesný obrázek a nenechat se zaskočit otázkami personalistů.
  • Pokud jste kariérový poradce, máte po ruce nástroj, který vám pomůže při revizi CV vašich klientů, při zvažování změny kariérové dráhy, volby dalšího vzdělávání i mapování kompetencí.

JAK POPISY POVOLÁNÍ VZNIKAJÍ?

Podněty k vytváření popisu nových povolání nebo revizí přicházejí od zástupců zaměstnavatelů, zaměstnanců, uživatelů NSP, z řad profesních sdružení, ze strany Národní soustavy kvalifikací (NSK) a na základě legislativních změn. Ročně FDV jako administrátor NSP popíše 200 nových povolání a provede revizi zhruba 100 stávajících jednotek práce.

Popisy jednotlivých povolání v NSP vytvářejí zaměstnavatelé prostřednictvím Oborových týmů. Oborové týmy jsou skupiny odborníků, kteří působí na trhu práce a mají prokazatelné zkušenosti s reálnou podobou povolání v daném oboru. Odborníky do oborových týmů nominuje Svaz průmyslu a dopravy na základě doporučení sektorových rad.

SPOLUPRÁCE NSP a NSK

Hlavním posláním Národní soustavy kvalifikací (NSK) je poskytovat soustavu standardů k ověřování a uznávání kvalifikací navazující na NSP. NSK popisuje, co je potřeba umět pro výkon povolání a umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli mít daný obor vystudovaný. Jedná se o reakci na aktuální požadavky vzdělavatelů a trhu práce, kde narůstá význam osvědčení o dosažené kvalifikaci získané nad rámec klasického školního vzdělávání a zároveň řeší situaci oborů, pro které školní vzdělání ani neexistuje.

NSP společně s NSK přináší důležité informace o kvalifikačních požadavcích na pracovní pozice na trhu práce. Cílem spolupráce NSP a NSK je provázat tvorbu NSK s požadavky trhu práce, které jsou popsány prostřednictvím NSP a podpořit tak uplatnitelnost absolventů dalšího vzdělávání.

Další zdroje informací:

www.nsp.cz

www.narodnikvalifikace.cz

www.sektorove-rady.cz

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit