Revue DV

Recenze knihy: Andragogický výzkum

Miroslava Dvořáková

V roce 2014 vyšla v nakladatelství Grada Publishing v českých podmínkách zatím ojedinělá kniha profesora Jana Průchy s názvem Andragogický výzkum. Publikace je určena především studentům a vyučujícím na vysokých školách, ale velmi dobře může sloužit i praktikům, vzdělavatelům dospělých v oblasti dalšího profesního, zájmového i občanského vzdělávání – jejím účelem je totiž poskytnout informace a návody těm, kdo plánují realizovat výzkum v oblasti vzdělávání dospělých, tedy andragogický výzkum, či jeho výsledky využívají ve své práci a chtějí rozumět tomu, jak se tento výzkum připravuje a provádí. V tomto smyslu jde opravdu o text unikátní, neboť téma výzkumu vzdělávání dospělých dosud takto a v takovémto rozsahu u nás zpracováno nebylo.

Kniha je rozdělena do čtyř kapitol, v nichž se autor postupně věnuje zdůraznění potřebnosti andragogického výzkumu a představení jeho předmětu, tedy tzv. andragogické edukační reality, kterou tvoří andragogické edukační makro a mikroprostředí, subjekty, vstupy, procesy a výsledky/efekty. Tyto pak autor podrobněji rozebírá, přičemž nevyužívá, jak je v české andragogické literatuře obvyklé, jejich teoretický popis, ale zabývá se jimi z hlediska empirických výzkumů a šetření realizovaných jak v České republice, tak v zahraničí, čímž čtenáři umožňuje nahlédnout na ně z naprosto jiného úhlu pohledu, než je obvyklé. Škoda jen, že není definováno, co autor považuje za výzkum, tedy která šetření a na základě jakých kritérií byla do knihy zařazena a která nikoliv. Některá uvedená šetření (zejména ta realizovaná Národním ústavem pro vzdělávání) i když mají pro andragogiku jistě nesporný význam, jsou spíše zařaditelná do výzkumu pedagogického, a pouze pro některé oblasti jsou uváděny i výzkumy zahraniční. Je třeba si tedy uvědomit, že se jedná o velmi zajímavé nahlédnutí, nikoliv však (a to jistě nebylo ani autorovým záměrem) o vyčerpávající výčet českých realizovaných andragogických výzkumů a takto ke knize přistupovat. Nesporným přínosem a inspirací pro všechny cílové skupiny, především ale pro akademické pracovníky a jejich studenty, je tu autorovo zdůraznění deficitních oblastí českého andragogického výzkumu… nutno říct, že to nebylo nijak obtížné, neboť těchto oblastí je opravdu velké množství.

Další část publikace se zaměřuje již přímo na specifika a především metody andragogického výzkumu. Andragogika jako věda interdisciplinární přebírá jak část své teorie, tak i výzkumné metody ze svých opěrných disciplín, především sociologie a psychologie. Profesor Průcha tak uvádí sedm základních a i v jiné literatuře poměrně podrobně popsaných metod převzatých právě z těchto věd. Pro čtenáře by jistě bylo zajímavé, kdyby byly doplněny ještě o další specifické a často velmi zajímavé a v našem prostředí ne příliš známé a využívané metody, které jsou zmiňovány v textu předchozí kapitoly. Snad se dočkáme ve druhém vydání.

Poslední kapitola shrnuje klíčové prvky (instituce, společnosti, informační zdroje) infrastruktury andragogického výzkumu jak v České republice, tak v zahraničí. Stejně jako v předchozích kapitolách i zde najdeme informace, které takto komplexně dosud u nás zpracovány nebyly.

Kniha Andragogický výzkum tedy představuje unikátní a více než zajímavý vhled do problematiky výzkumu v oblasti vzdělávání dospělých. Autor záměrně vyvolává více otázek, než na které poskytuje odpovědi, provokuje teoretiky i realizátory vzdělávání dospělých k realizaci výzkumů, což je činnost zvláště záslužná a bezesporu potřebná. Doufejme, že se brzy dočkáme prvních efektů.

Bibliografický údaj:

Průcha, Jan. Andragogický výzkum. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit