Revue DV

Aktuální vývoj rad pro rozvoj lidských zdrojů a paktů zaměstnanosti v České republice

Jáchym Růžička

Hlavním obecným cílem rad pro rozvoj lidských zdrojů (dále jen RRLZ) a paktů zaměstnanosti je zvyšování zaměstnanosti a zlepšování konkurenceschopnosti krajů ČR. Přestože se cíle jednotlivých RRLZ liší napříč kraji, jako další úkoly RRLZ lze vyjmenovat přípravu strategických podkladů pro krajské rady, analýzu a monitoring trhu práce nebo navrhování systematických změn ve školství, které povedou k většímu sladění vzdělávání a potřeb zaměstnavatelů.

RRLZ začaly v krajích postupně vznikat od roku 2001, kdy byla první RRLZ ustavena v Olomouckém kraji. Během následujících let vznikly RRLZ ve všech krajích kromě Prahy. Přestože v Praze byl vypracován návrh na ustavení RRLZ, tento návrh nebyl schválen zastupitelstvem Hlavního města Prahy. RRLZ jsou dobrovolným orgánem a jsou v nich zastoupeny důležité instituce v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Přestože se skladba členů RRLZ liší kraj od kraje, lze zmínit základní instituce, které jsou v RRLZ zastoupeny. Zastoupena je ve všech krajích krajská samospráva. Většinou se jedná o krajské radní a vedoucí relevantních odborů krajského úřadu. V některých RRLZ jsou členy též zástupci významných měst v regionu. Zastoupeny dále bývají krajské pobočky důležitých svazů a komor jako např. hospodářské nebo agrární komory, Českomoravské konfederace odborových svazů či Svazu průmyslu a dopravy ČR. Dalším důležitým členem RRLZ jsou zástupci Úřadu práce ČR, ať už se jedná o krajské či místní pobočky v daném regionu. Ve většině RRLZ lze též najít členy ze středních a vysokých škol. V neposlední řadě se RRLZ účastní zástupci neziskového sektoru nebo Asociace institucí vzdělávání dospělých.

RRLZ se z hlediska aktivity a postavení v jednotlivých krajích liší. V některých krajích se RRLZ pravidelně scházejí několikrát do roka, jinde jsou svolávány pouze při projednávání důležitých témat na žádost krajských tripartit či krajských úřadů. Zatímco někde slouží RRLZ primárně jako poradní komise krajské rady, v jiných krajích působí především jako nezávislé orgány, jež slouží jako platforma pro setkávání důležitých subjektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů. V posledních letech však byla činnost některých RRLZ omezena či oficiálně ukončena a aktivita jednotlivých zastoupených institucí se přesunula do tzv. teritoriálních paktů zaměstnanosti.

Pakty zaměstnanosti fungují úspěšně řadu let v zahraničí. Jsou podporovány EU coby jeden z nástrojů k prosazování evropské strategie zaměstnanosti. Pakty fungují nejen v rámci EU, ale i v USA, Kanadě nebo Austrálii. Důležitou roli hrají pakty např. v Rakousku či Belgii. Obdobně jako RRLZ sdružují pakty důležité regionální instituce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zabývají se strategií zaměstnanosti, ekonomickým rozvojem a sociální inkluzí. První pakt v ČR byl podepsán v Moravskoslezském regionu v roce 2011 a postupem času jsou zakládány pakty zaměstnanosti v dalších regionech ČR. Zastoupení v paktech je velice podobné RRLZ a v některých krajích tak členové RRLZ pokračují ve spolupráci v rámci paktů. Pakty byly podepsány v posledních letech např. v Jihočeském, Libereckém nebo Pardubickém kraji. Moravskoslezský pakt zaměstnanosti byl v roce 2015 dokonce vybrán Evropskou komisí jako příklad dobré praxe kohezní politiky v rámci EU. Jednou z výhodou paktů je právě jejich fungování v mnoha zemích OECD, které umožňuje využívání příkladů dobré praxe ze zahraničí a vzájené učení se založené na mezinárodní spolupráci. Zatímco RRLZ byly zakládány spíše jako rady sdružující experty, pakty stavějí více na strategickém partnerství jednotlivých institucí, které mohou svou aktivní účastí a spoluprácí v rámci paktu aktivněji zasahovat do trhu práce a rozvoje lidských zdrojů. V roce 2015 proběhlo první jednání přípravného výboru k založení Asociace teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR, jež by měla podporovat vzájemnou spolupráci a učení se mezi pakty a zlepšit vyjednávací pozici při projednávání důležitých návrhů či strategií na národní úrovni.

Pakty zaměstnanosti by měly být spolufinancovány z evropských operačních programů. Pro následující roky je tak v systémovém a metodickém rámci pro zakládání a rozvoj paktů doporučeno spolufinancování z Operačního programu Zaměstnanost v opakujících se tříletých cyklech. Po skončení podpory z evropských operačních programů by pak měly udržitelnost zajišťovat signatáři a partneři paktů zaměstnanosti.

Současná situace v ČR se tedy v jednotlivých krajích velmi liší. V určitých regionech působí stále RRLZ, jinde již byly RRLZ nahrazeny pakty zaměstnanosti a v několika krajích již byly pakty podepsány, avšak jejich aktivity a strategické cíle jsou stále v procesu tvorby. V následujících letech pak lze očekávat vznik paktů v dalších krajích a přesun aktivity od RRLZ právě do paktů zaměstnanosti.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit