Revue DV

Recenze knihy Mentorink: forma podpory nové generace

Miroslava Dvořáková

Mentorink, ačkoliv je vůbec jednou z nejstarších podob podpory rozvoje, je v současné době téma velmi aktuální, v české a do češtiny překládané odborné literatuře ale bohužel z nějakého důvodu opomíjené. Publikaci Mentorink: forma podpory nové generace tedy můžeme považovat za první, nutno dodat že skutečně velmi potřebný vstup do jednoho z klíčových témat vzdělávání dospělých.

Již autorské trio, složené ze dvou koučů a zástupkyně akademické obce, slibuje velmi zajímavé čtení. Autoři, zřejmě i díky svým zkušenostem s rolemi koučů, zvolili pro svůj výklad pojetí mentorinku založené nikoliv na tradičním, tzv. autoritativním stylu, kdy mentor svému svěřenci/učni předává, poskytuje rady a názory, ale spíše na v současné době populárnějším přístupu facilitativním, v němž mentor k rozvoji svého svěřence využívá více otázek a naslouchání. Mezi koučinkem a mentorinkem, metodami rozvoje a vzdělávání chápanými obvykle jako opozitní, je v tomto pojetí jen velmi tenká hranice. Je na každém čtenáři, zda se s tímto přístupem ztotožní či ne.

Publikace je určena především pro praktiky, současné, ale i budoucí mentory a mentorované, a tomu odpovídá i styl psaní, grafické pojetí a samozřejmě obsah. Kniha může být ale přínosná obecně pro pracovníky ve vzdělávání dospělých, studenty i akademické pracovníky, kterým nabízí u nás ne zcela tradiční pojetí mentorinku a řadu námětů k přemýšlení.

Ve čtyřech částech se autoři postupně věnují vysvětlení toho, co je mentorink a jaká je jeho historie, jak způsobit, aby tato metoda vzdělávání, resp. forma podpory byla efektivní a radám pro mentory i mentorované. Čtenářům jsou tak postupně odkrývány základní pojmy mentor a učeň (tímto termínem autoři nahradili užívanější české pojmy chráněnec či mentorovaný či ze zahraniční literatury převzaté mentee či protègè), nároky na mentora (chápaného jako kouče s expertní znalostí se schopnostmi lídra), ale především proces mentorinku a jeho jednotlivé fáze (tzv. mentorské noty, tedy vytvoření mapy mentora, příprava mentora, raportový pokec, vědomý raport, nabídka témat, nastavení cíle, hledání možností, kontrola ekologie, akce, vyhodnocení, plán na příště a jiskra na cestu). To vše je velmi vhodně doplněno několika kapitolami, v nichž jsou uvedeny praktické příklady využití mentorinku v praxi.

Kniha je velmi čtivá, k čemuž přispívá jak zvolený jazyk a stylistika, tak i množství ilustrací, příkladů, doporučení a návodů, vycházejících z praktické zkušenosti autorů, ale i to, že autoři čtenáře příliš nezatěžují průběžným odkazování na zdroje, z nichž vycházejí. Bezesporu se jedná o publikaci, která si najde široké publikum a bude v praxi především firemního vzdělávání hojně využívána.

Anotaci publikace naleznete zde.


Bibliografický údaj:

Petrášová, Marta Anna, Štěpánek, Zdeněk a Ilona Prausová. Mentorink: forma podpory nové generace. 1. vydání. Praha: Portál, 2014. 160 s. ISBN 978-80-262-0625-5.

Klíčová slova

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit