Revue DV

Motivace lidí se zdravotním postižením k dalšímu vzdělávání

Michal Janíčko

Postavení osob se zdravotním postižením (OZP) na trhu práce je trvale velmi složité. Pouze malá část z nich má práci: Eurostat na základě šetření v roce 2011 uvádí zaměstnanost lidí se zdravotním omezením 35 % a podle VÚPSV (2011: 10) pracuje pouze 23 % OZP ve věku 18–65 let. Vyšší zaměstnanosti OZP brání nejen jejich samotný zdravotní stav, ale také složitý propletenec stereotypů mezi zaměstnavateli, snížená motivace části OZP k hledání práce a vleklé problémy v institucionální podpoře zaměstnanosti OZP. Tyto problémy sídlí zejména tam, kde by měla probíhat spolupráce mezi posudkovým lékařstvím a službami zaměstnanosti, a také v praxi vyplácení, resp. odebírání invalidních důchodů (Kooperace 2015: 16–17). Jedním ze způsobů, jimiž navzdory všem těmto bariérám lze části OZP pomoci v uplatnění, a to nejen pracovním, je podpora jejich dalšího vzdělávání. Projekt Kooperace ve své výzkumné části zjišťoval postoje několika znevýhodněných skupin nepracujících lidí, mezi nimi i OZP, k dalšímu vzdělávání (DV) a jejich zkušenosti s ním. Tento článek se na základě dat z dotazníkového šetření zabývá tím, jak velký mají lidé s postižením zájem o další vzdělávání a co si od něj slibují, a to i ve srovnání s dalšími skupinami nezaměstnaných a ekonomicky neaktivních. Ve výzkumu bylo dotazováno 400 OZP, které v danou chvíli nepracovaly, a obdobně velké počty nezaměstnaných a neaktivních mimo jiné z řad lidí s nízkou kvalifikací, ohrožených sociálním vyloučením, starších a mladších lidí. Blíže o výzkumu Kooperace.

Na emocionální úrovni vyvolává pojem dalšího vzdělávání u lidí s postižením nejčastěji pocity jako zájem, zvědavost, nadšení nebo inspiraci. Velmi rozšířenými emocemi, spojenými s DV, jsou však u OZP také podráždění, zklamání, nezájem a pochyby. Celkově mírně převažují pozitivní pocity (55 %) oproti negativním. OZP se tak vůči dalšímu vzdělávání staví vstřícněji než například nezaměstnaní s nízkou kvalifikací (45 % pozitivních postojů) nebo starší nezaměstnaní nad 50 let (48 %, graf 1). Je tomu tak navzdory tomu, že daleko větší část lidí s postižením se nachází zcela mimo trh práce. Toto zjištění již naznačuje, že u OZP hrají oproti ostatním skupinám důležitější roli mimopracovní motivy k dalšímu vzdělávání.

Graf 1 Pocity nezaměstnaných a ekonomicky neaktivních spojené s dalším vzděláváním


Zdroj: Výzkum Kooperace 2015. Q24: Když se řekne „další vzdělávání dospělých“, jaký pocit s tím máte nejvíce spojený? Vyberte jeden obrázek, který se podle Vás nejvíce hodí. (Obrázky vyjadřovaly buď pozitivní, nebo negativní emoce.)

Motivaci OZP k dalšímu vzdělávání poodhalují také vlastnosti těch z nich, kdo se ho přímo účastní (graf 2). Mezi lidmi s postižením, majících zkušenosti s dalším vzděláváním (a těch je celkem 30 %), je výrazně více lidí s vyšší úrovní formálního vzdělání, což platí také pro všechny ostatní skupiny respondentů. Co se týče stupně postižení, nejméně se DV účastní poněkud překvapivě lidé ve druhém stupni, zatímco osoby s nejtěžším postižením se vzdělávají častěji navzdory tomu, že jejich šance na získání práce se blíží nule (podle VÚPSV (2011) činí zaměstnanost OZP ve třetím stupni 5 %). Tomuto zjištění lze rozumět tak, že mezi lidmi se středně těžkým postižením převládá frustrace z neúspěchů při hledání práce a nedůvěra vůči vzdělávání coby cestě k uplatnění, a naproti tomu u OZP s nejtěžším postižením lze předpokládat spíše volnočasové využití vzdělávacích aktivit. K podobnému závěru nás vede také fakt, že lidé s postižením, kteří práci nemají již déle než dva roky nebo dokonce déle než pět let, a kteří se tedy již velmi vzdálili trhu práce, se dalšího vzdělávání účastní stejně často jako OZP s relativně nedávnou zkušeností s prací. U jiných sledovaných skupin (ohrožení sociálním vyloučením, mladší, nízko kvalifikovaní) je přitom účast u dlouhodobě nezaměstnaných nižší.

Graf 2: Zkušenosti OZP s neformálním vzděláváním


Zdroj: Výzkum Kooperace 2015. Q20 „Jaké máte zkušenosti s následujícími způsoby dalšího vzdělávání?“ – Vzdělávací kurzy, rekvalifikace, workshopy, semináře nebo stáž ve firmě nebo stáž v zahraničí. Odpovědi „Před více než 12 měsíci“ nebo „V posledních 12 měsících“.

Respondentům jsme také předložili k posouzení několik výroků, vyjadřujících různé druhy motivace k dalšímu vzdělávání. S tvrzením „Potřebuji se vzdělávat, abych našel práci“ sice lidé s postižením většinou spíše souhlasili, avšak méně často než osoby ohrožené sociálním vyloučením a stejně často jako starší a nízko kvalifikovaní, kteří se přitom k DV celkově staví oproti OZP skeptičtěji. Oproti tomu na výrok „Mám dobrý pocit, když se něco nového dozvím nebo naučím“ reagovaly OZP více pozitivně než tyto dvě skupiny a stejně často jako jinak poměrně optimističtí mladí nezaměstnaní. Právě otevřenost k učení se přitom u OZP ukazuje jako silnější hnací motor k reálné účasti ve vzdělávání než pracovní motivace. Mnozí lidé s postižením tedy neztrácejí chuť do vzdělávání, přestože ho nemusejí chápat jako cestu k získání zaměstnání.

Výsledky výzkumu Kooperace ukazují, že lidé se zdravotním postižením se z hlediska motivace k dalšímu vzdělávání dělí na dvě skupiny. Na jedné straně stojí ti, kdo mají šanci a vůli k zapojení do pracovního života, a chápou další vzdělávání jako jednu z cest k tomuto cíli. Na straně druhé jsou pak lidé se závažnějším postižením, z nich významná část má zájem naplnit si vzděláváním svůj volný čas. Na pomezí těchto dvou skupin stojí lidé bez dostatečných finančních zdrojů k životu bez práce, avšak zároveň pravděpodobně s bohatými neúspěšnými zkušenostmi s pokusy o její získání, kteří se vůči vzdělávání velmi často staví spíše rezignovaně.

Celou zprávu o motivaci a bariérách OZP v dalším vzdělávání naleznete na tomto odkazu.


Literatura

KOOPERACE, 2015. Michal Janíčko. Osoby se zdravotním postižením a další profesní vzdělávání: postoje, zkušenosti, bariéry [online]. Dostupné z: https://koopolis.cz/sekce/knihovna/403-vystup-projektu-kooperace-osoby-se-zdravotnim-postizenim-a-dalsi-profesni-vzdelavani

VÚPSV, 2011. Postavení a strategie OZP na trhu práce [online]. Dostupné z:
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zamestnavani_ozp/helpforthem/hlavni_vystupy_projektu_a_jejich_prinosy

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit