Revue DV

(Ne)kvalita ve vzdělávání dospělých - Průběh vzdělávací akce

Mgr. Jana Brabcová

Článek navazuje na příspěvek Dialog se vzdělávací institucí a příprava akce.


Školení jsme naplánovali, objednali, účastníky informovali, je tedy čas začít školit!

Jsou nějaká úskalí, na která bychom si měli dát pozor při samotném konání akce?


Na přípravě akce spolupracovala řada lidí, kteří se dobře neznají, možná se dokonce nikdy ani neviděli (lektor - organizační pracovníci vzdělávací instituce - HR manager - nadřízení účastníků - rezervační oddělení hotelu - konferenční hotelový servis - řadoví pracovníci hotelu a restaurace - nehodící si škrtněte). Kdekoli v tomto řetězci mohl nastat šum či nedorozumění. Jak se mu vyhnout?


Check list na všechno

Vypadá to paranoidně, to ale neznamená, že po nás nejdou, lze konstatovat s klasikem. Co je dáno písemně, dá se lépe prokázat. Pravděpodobně těžko dáte všechno na papír, ale snažte se alespoň základní věci sesumírovat tak, aby vznikla instrukce, kterou dostanou všichni zúčastnění a budou jí rozumět. Vůbec to není jednoduché. Je to důležité nejen při první realizaci s novou vzdělávací institucí, ale překvapivě možná důležitější při opakovaných realizacích. Proč? Protože často spoléháme, že ti na druhé straně už to znají, už to přece víckrát proběhlo bez závad. Skoro vždycky ale najdete v řetězci někoho, kdo je nový nebo si na něco nevzpomněl. A v tom případě je ideální vyrobit výše zmíněný check list, asi podobně, jako vypadají předávací protokoly při uvedení nového výrobku do provozu či check list před startem letadla. Nejde o vytváření alibi, ale o to, zda někdo na něco důležitého nezapomněl nebo si nemyslí, že to dělá ten druhý.


Školení nebo práce?

Dejte najevo účastníkům a jejich šéfům, že školení je práce jako každá jiná a dělat paralelně něco jiného se moc nevyplácí - pamatujme, že multitasking je mýtus.

Pokud jsou účastníci nuceni v průběhu školení odesílat různá hlášení či zajišťovat na dálku chod své kanceláře, odrazí se to na jejich nesoustředění na téma školení a nemůžeme očekávat dobrý výsledek. I chvíle nepozornosti může způsobit, že účastník ztratí souvislost a po zbytek školení se už "nechytne". Vyhodili jsme peníze za jeho mzdu i školení.


Blended learning, e-learning

Některé kurzy bývají realizovány zčásti distančně, e-learningem. Ten je vhodný zejména na předávání znalostí a je praktické využít i možnosti testování účastníků prostřednictvím e-learningu. Je dobré také předem vyjasnit, zda účastníci pracují v e-learningu v pracovní době nebo se po nich chce, aby nasadili volný čas - minimalizuje to případné negativní reakce při škrtnutí přesčasů. Také je důležité je upozornit, že většina e-learningů má tzv. manažerské rozhraní, kde vedoucí či učitel může sledovat, jak a kdy se podřízený učil a s jakými výsledky. Se vzdělávací institucí je pak rozumné předem dohodnout přístupová hesla pro tento vstup a podmínky, za kterých je e-learning k dispozici (může být naceněn odděleně či jako součást prezenčního kurzu, mezi jednotlivými dny školení může lektor vyžadovat samostudium v e-learningovém prostředí apod.). Veškeré podmínky fungování a použití musí být nastaveny předem a musí je znát i účastníci kurzu.


Gamifikace, herní prvky, storytelling

V posledních letech se zejména v souvislosti s nastupujícími generacemi Y a Z mluví o potřebě zpřístupnit těmto "digitálním dětem" vzdělávání formou, která jim je blízká. Není třeba mít před nimi zbytečný respekt, ostatně už Komenský nabádal k herním formám výuky a zaklínadlo storytelling v sobě skrývá vyprávění příběhů s emočním dopadem na účastníky, a tedy větší měrou zapamatovatelnosti učiva. Vždy je třeba volit tyto prvky přiměřeně učivu a nezapomenout na smysl a cíl výuky, jinak dojde k vampýr-efektu známému i z marketingu - budou si pamatovat hru a zážitek, ale bez návaznosti na učivo.


Pro případ potřeby

Domluvme si s lektorem úzkou zpětnou vazbu pro případ neočekávaných událostí či problémů (stejně tak v dobré vzdělávací instituci má lektor kontakt na organizační pracovníky, s nimiž řeší disproporce ve službách poskytovaných hotelem či jiným pronajímatelem prostor).

Co se může stát? Jindy skvělé prostory hotelu mohou být po zásahu povodně vlhké a páchnoucí (hotel jaksi opomněl předem vytopení nahlásit) a bude třeba rozhodnout, zda školení zrušit a přeložit na jiný termín či po konsensu s účastníky realizovat a požadovat snížení ceny (příklad z reálné praxe autorky). Dopravní/přírodní kalamita může způsobit zpožděný dojezd účastníků či lektora. Někteří účastníci usoudí, že by po obědě už raději jeli domů, neb to mají daleko… Buďme připraveni nenadálé situace řešit. Musí být na obou stranách nejen ochota, ale i správné číslo mobilu.


Zpětná vazba

Zkušený lektor již v průběhu školicí akce vyžaduje zpětnou vazbu od účastníků - jednoduše se ptá na to, co si pamatují z předchozího bloku, co je oslovilo, co by chtěli doplnit, jak vnímali předchozí cvičení, co ještě potřebují k lepšímu pochopení. Dobrý lektor vnímá námitky jako podnět ke zlepšení své práce a průběžná zpětná vazba mu umožňuje např. ihned změnit metody práce a rychle reagovat na podněty účastníků.

Je zajímavé, že ihned po skončení kurzu i nespokojení účastníci kurzu do ankety často napíší "všechno OK" a pak v podniku roztrušují, jak to nestálo za nic a že to byla přehlídka ztraceného času. Jsme už takoví, máme tendenci vyhnout se konfliktní situaci. Počítejme s tím, že anketa rozdaná účastníkům kurzu a odevzdávaná do rukou vyučujícího lektora ne vždy signalizuje problém v kurzu či jen jemně naznačí, že něco nebylo v pořádku. Krom toho nejsme příliš zvyklí chválit, a tak i když jsme spokojení, aby to nevypadalo příliš devótně, napíšeme opět "všechno OK".

Vyplatí se požádat účastníky kurzu o vyplnění dotazníků s časovým odstupem, kdy se emoce kladné či negativní poněkud ustálí a účastníci jsou schopni objektivněji přínos kurzu zhodnotit. Ovšem po více jak týdnu si většinou přestávají pamatovat detaily, doporučuje se tedy takovouto anketu ex post požadovat v rozmezí jednotek dnů po akci.


O obsahu dotazníků si povíme příště.


Mgr. Jana Brabcová

jednatelka Grafia, spol. s r.o.
prezidentka AIVD ČRPříspěvky ze série:

(Ne)kvalita ve vzdělávání dospělých

Výběr vzdělávací instituce

Dialog se vzdělávací institucí a příprava akce

Průběh vzdělávací akce

Měření výsledků po vzdělávací akci

Revize výsledků, následné akce

Shrnutí kroků ke kvalitě

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit