Revue DV

Znáte Národní poradenské fórum?

Kateřina Hašková

Národní poradenské fórum (NPF) je poradním orgánem MŠMT a MPSV pro oblast kariérového poradenství v celoživotní perspektivě. NPF vzniklo v roce 2010 v reakci na Usnesení Rady EU č. 15030/08 ze dne 21. 11. 2008 „Lepší začlenění celoživotního poradenství do strategií celoživotního učení“. NPF především podporuje meziresortní koordinaci a rozvoj integrovaného systému celoživotního poradenství a předkládá návrhy pro zlepšení systému kariérového poradenství v ČR. NPF plní rovněž informační úlohu na národní i mezinárodní úrovni v oblasti celoživotního poradenství, jde např. o informace z Evropské sítě politik celoživotního poradenství (ELGPN), která je významným zdrojem inspirace pro politická opatření zabývající se kariérovým poradenství v celoživotní perspektivě.

Zasedání NPF probíhají dvakrát do roka a jeho předsednictví je po dvou letech předáváno mezi rezorty MŠMT a MPSV. V létě tohoto roku by mělo NPF přejít pod správu Ministerstva práce a sociálních věcí. Jednání Národního poradenského fóra obsahově připravuje Koordinační skupina, jejímiž členy jsou zástupci MŠMT, MPSV, NÚV, ÚP ČR, Centra Euroguidance a Asociace vysokoškolských poradců - toto složení je původní, odpovídá tedy organizacím, které u zrodu NPF stály.

NPF nenahrazuje již existující koordinační struktury v poradenství, nýbrž realizuje své cíle prostřednictvím členských organizací, pracovních skupin a projektových partnerství. Více informací o postavení, cílech, působnosti, členství, organizační struktuře a financování NPF je uvedeno na webu www.narodniporadenskeforum.cz, kde je rovněž zveřejněný akční plán na konkrétní období, v současné době ten vytvořený MŠMT do června tohoto roku.

Fond dalšího vzdělávání je členem NPF od prosince 2012. Na posledním zasedání NPF (prosinec 2015) zástupkyně Fondu prezentovaly aktivity FDV v oblasti kariérového poradenství - především v rámci projektů Pracovní návyky, Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2, Cizinci a SEKO – a zároveň představily některé z aktivit, projektových i kmenových, kterým se Fond dalšího vzdělávání chce v oblasti kariérového poradenství v následujícím roce věnovat.

Východiskem pro směřování aktivit v oblasti kariérového poradenství může být dokument Doporučení Národního poradenského fóra ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy ČR a ministryni práce a sociálních věcí ČR pro dosahování priorit v oblasti vzdělávání a sociální politiky, který NPF schválilo v červnu 2014. V uvedeném dokumentu se členské organizace NPF pokusily pojmenovat klíčové oblasti rozvoje v kariérovém poradenství v ČR. Celý dokument najdete na webových stránkách NPF, kde může každý zhodnotit, jak a zda se poradenství v uvedených oblastech posunulo a jakým směrem.

I když má Národní poradenské fórum stálou členskou základnu, jeho zasedání jsou veřejná. Rovněž je možné podávat podněty či návrhy pro jeho fungování přes tajemníka či tajemnici NPF, koordinační skupinu či jednotlivé členské organizace.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit