Revue DV

Výzvy pro kariérové poradenství aneb Ozvěny radikální ekologické demokracie

Kateřina Hašková

Dubnové úterní odpoledne v Otevřené zahradě v Brně přineslo řadu zajímavých myšlenek o současné společnosti a především o alternativách, které k ní lze vybudovat. Seminář pořádaný sdružením SUSY (Sustainable and Solidarity Economy) představil činnost Ashishe Kothariho a Lakshmi Narayan, kteří rozvíjí myšlenku komunitní spolupráce, ekologické udržitelnosti, přímé demokracie a rovných práv v různých projektech v rámci Indie. Podrobné informace o programu jsou dostupné na internetových stránkách SUSY.

Cílem tohoto článku není popis dění na dvouhodinovém semináři, ani přepis myšlenek obou řečníků a řady dalších diskutujících, ale krátké zamyšlení nad poselstvím, které tyto příspěvky mohou přinést do oblasti kariérového poradenství u nás, ve snaze dosáhnout udržitelné a spravedlivější společnosti. Ashish Kothari (2014) svůj koncept nazývá radikální ekologickou demokracií (radical ecological democracy), která dle něj vychází z 5 základních pilířů:

Přímá a delegovaná demokracie, která umožní lidem rozhodovat o věcech, jež se jich týkají, na základě konsenzu s ostatními. Úlohou poradenství v této oblasti je bezesporu podpora sebevědomí lidí jako občanů, členů komunity, v níž mohou uplatnit své kvality a přispět svými dovednostmi. Součástí těchto snah pak může být i podpora lidí k participaci na komunitním dění, v zapojení do lokálních rozhodovacích procesů i v hledání vlastní role v globalizovaném světě.

Ekonomická demokracie, která spočívá v slušných (decent) pracovních podmínkách, odpovídající mzdě, stejně jako v návratu k lokální produkci a podpoře spotřeby v rámci komunit, které se mohou projevit v různorodé škále aktivit – podpoře lokálního zemědělství, drobných dílen, veřejné dopravy aj. Širší pohled na ekonomickou demokracii zahrnuje širší teoretické koncepty, např. zahrnutí well-beingu, spokojenosti lidí, jako jednoho z indikátorů prosperity. Kariérové poradenství přímo či nepřímo ovlivňuje jednotlivé aspekty ekonomické demokracie; podporou klientů v lokálních podnikatelských iniciativách, zasazováním se o lepší pracovní podmínky zaměstnanců a podporou sebevědomí klientů, díky kterému budou moci aktivně vystupovat za svá práva, nebo rozvoj kariérního rozvoje na pracovišti, včetně důrazu na pracovní spokojenost zaměstnanců. Poradce se může angažovat nejen skrze přímou práci s klienty, ale také jako obhájce, advokát těchto témat v širší společnosti či politice, jak úlohu kariérových poradců popsala mezinárodní asociace kariérového poradenství IAEVG v memorandu z Montpellier z roku 2013.

Sociální spravedlnost a well-being ve smyslu ne-hierarchických, ne-diskriminačních a ne-utiskujících vztahů a důrazu na naplněnost a spokojenost člověka po fyzické, sociální, kulturní i duchovní stránce. Sociální spravedlnost a inkluze jsou oblasti, pro jejichž dosahování hraje celoživotní kariérové poradenství významnou roli, jak ostatně napovídají i výstupy Evropské sítě politik celoživotního poradenství (ELGPN). V České republice jde o jejich naplňování především individuální prací poradce s klientem, ale také řadou osvětových či diskuzních iniciativ, které mnoho poradců iniciuje a v nichž se angažuje. V neposlední řadě může jít o aktivnější zapojení do lokálních či národních politik, o které se snaží např. řada neziskových organizací z různých sfér. Je otázkou, zda a jak poradci mohou využít fungování platforem jako je Národní poradenské fórum, k tomu, aby byl jejich hlas více slyšet.

Ekologická integrita a odolnost zahrnují procesy ochraňující ekosystémy a zohledňující ekologické principy ve veškerém lidském snažení. V této oblasti může být poradce aktivní nejen ve svém soukromém a v pracovním životě, jako každý jednotlivec, ale také v práci s klienty otevírat otázky o ekologické udržitelnosti a vlastní ekologické stopě – trend, který odráží přístup green counselling, jehož propagátorem je profesor Peter Plant. Rovněž se poradce může zapojit do širšího veřejného diskurzu a spolu s profesorem Josefem Šmajsem si klást otázky o vztahu kultury a přírody.

Kulturní diversita a demokracie znalostí zahrnující respekt k odlišným životním stylům a veškerým úrovním a oblastem znalostí a dovedností a podpora otevřeného přístupu k nim a jejich vzájemné propojování. Dalo by se říci, že právě propojování různých znalostí je základem českého poradenství, neboť poradci se rekrutují z různých profesních oblastí (psychologie, pedagogika, sociální práce, ale i řady jiných oborů) a i v dalším vzdělávání se profilují do rozličných směrů (např. koučování či lektorování, arteterapie či jiné terapeutické směry, osobní rozvoj, personalistika či marketing a specializované kurzy a výcviky v kariérovém poradenství), čímž si každý a každá vytváří specifickou mozaiku své poradenské práce. Současně rozpoznávání a uznávání znalostí, dovedností a kompetencí klientů je naopak jednotícím prvkem kariérového poradenství, jehož cílem je podpořit klienty v aktivním využívání svých talentů.

Ashish Kothari prezentoval také iniciativu Vikalp Sangam, jejímž cílem je sdružit indické projekty, podporující např. rovná práva žen, ekologické zemědělství či lokální manufaktury, jako přístupy, které přinášejí alternativní řešení dnešních celospolečenských problémů. Spolupráce a vzájemné učení se, je jistě cestou nejen pro tuto oblast, ale v kontextu kariérového poradenství příležitostí pro větší využití diskuze pro rozvoj profesní komunity, stejně jako pro zapojení se do debat věnujících se dalším souvisejícím tématům jako je budoucnost práce a vzdělávání, diskriminace (nejen) na trhu práce, chudoba a sociální vyloučení, pracovní podmínky, aj.

Na závěr je nutné zmínit, že tyto trendy se už v současném kariérovém poradenství objevují a nejsou tedy žádnou novinkou. Dlouhodobě lze zmínit práci již zmíněného dánského profesora Petera Planta, ale třeba i indického výzkumníka Gideona Arulmaniho, který mj. popisuje vliv myšlenek Mahátma Gándhího na kariérové / celoživotní poradenství. Z předpokladu změny paradigmatu vychází ve své práci i kanadský poradce Vance Peavy. Kariérové poradenství v České republice, které se stále formuje a hledá, se může těmito trendy minimálně inspirovat.

Vypůjčíme-li si pět pilířů radikální ekologické demokracie, nacházíme průniky a inspiraci pro české kariérové poradenství. Otázkou zůstává, na jakých pilířích stojí samo poradenství u nás a zda je chceme společně zkusit definovat a redefinovávat, jaké platformy pro to využít a jak je komunikovat.

Zdroj: Kothari, A. (2014). Radical Ecological Democracy: A path forward for India and beyond. Development 57 (1), 36–45.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit