Revue DV

Ohlédnutí za projektem Podpora neformálních pečovatelů

Hana Geissler

Projekt „Podpora neformálních pečovatelů“ realizoval Fond dalšího vzdělávání (FDV) od února 2014 do listopadu 2015, financován byl z OP LZZ a ze státního rozpočtu. Koncipován byl jako policy analysis problematiky neformální péče v České republice. Jeho hlavním cílem bylo zmapování situace pečujících osob a jejich potřeb a bariér pro poskytování péče blízkým osobám se sníženou soběstačností v domácím prostředím. Na základě analýzy problematiky pak byl vypracován návrh politiky na podporu neformálních pečovatelů a neformální péče v České republice. Zadavatelem projektu i primárním příjemcem jeho analytických výstupů bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Výstupy projektu slouží resortu jako podklad pro tvorbu politiky směrem k uvedené cílové skupině.

Metodologicky se projekt opíral o analýzu sekundárních dat i rozsáhlý primární výzkum. V rámci projektu byly vyhledány a analyzovány české i zahraniční dokumenty a data týkající se neformální péče, na které pak navázal vlastní výzkum. V listopadu 2014 proběhlo dotazníkové šetření mezi neformálními pečovateli (celkem 858 respondentů), přičemž dotazování proběhlo osobní formou nejčastěji v domácnostech pečujících osob. Získána byla data mapující sociodemografické charakteristiky pečujících, rozsah, obsah a organizaci poskytované péče, využívání zdravotních a sociálních služeb, ekonomickou aktivitu a finanční situaci pečujících rodin a hodnotové orientace a postoje pečovatelů.

Na podzim 2014 bylo dále uskutečněno 10 fokusních skupin – šest s neformálními pečovateli a čtyři s odborníky na danou problematiku – a na jaře 2015 pak pět kulatých stolů se zástupci pečujících osob a nejrůznějších organizací z veřejného a neziskového sektoru a akademické sféry, jejichž činnost se dotýká problematiky neformální péče. Celkem bylo do těchto aktivit zapojeno přes 80 pečujících osob a 80 odborníků. Cílem kvalitativního výzkumu bylo získání podrobných informací o situaci a potřebách cílové skupiny, v návrhové fázi projektu pak shromáždění podnětů a postojů relevantních aktérů k možným řešením existujících problémů.

Hlavním výstupem projektu je několik analytických studií. Všechny byly zveřejněny na webu Koopolis v březnu 2016 (ke stažení zde). Prvním z klíčových dokumentů je Výstupní analytická zpráva, která popisuje skupinu neformálních pečovatelů v ČR, podoby neformální péče a potřeby a problémy pečujících osob. Zpráva obsahuje i analýzu systému sociálních služeb a zdravotnictví ve vztahu k neformální péči, pozornost je rovněž věnována analýze koncepčního a legislativního uchopení problematiky a již existujících nástrojů. Druhým zásadním výstupem je Návrh politiky na podporu neformálních pečovatelů. Zpráva obsahuje návrh systémové a komplexní podpory pečujících osob formou rozličných typů veřejně-politických nástrojů a opatření. Dokument identifikuje cíle, které by politika na podporu pečujících osob měla sledovat. Blíže je popisováno pět oblastí podpory, a to zvýšení podpory neformálních pečovatelů ze strany veřejné správy, zlepšení finančně-sociálního zabezpečení pečujících osob, zvýšení podpory prostřednictvím sociálních a zdravotních služeb, podpora ekonomické aktivity pečovatelů v průběhu a po ukončení péče a zlepšení informovanosti a vzdělávání pečujících osob, osob závislých na péči a veřejnosti.

Mezi další analytické výstupy patří závěrečné zprávy z kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Studium zahraničních dokumentů, existujících politik a inspirací je obsaženo v Komparativní analýze. Projekt se podrobně zabýval tématem koordinované péče a podpory na lokální úrovni, toto téma je analyticky zpracováno ve Studii o možnostech a významu zavedení koordinátora podpory. Právní konkretizaci vybraných opatření na podporu neformálních pečovatelů z výše zmíněných dokumentů lze nalézt v Návrzích legislativních a procesních změn. V neposlední řadě byla zpracována studie zabývající se udržitelným a efektivním financováním dlouhodobé péče.

V rámci projektu byl také vytvořen vzdělávací modul pro pracovníky veřejné správy přicházejících do styku s pečujícími osobami, který byl pilotně ověřen prostřednictvím vyškolení 45 pracovníků zejména úřadů práce a krajů a obcí. V projektu vznikly také dvě užitečné příručky (zatím pilotně pro Středočeský kraj) – pro pracovníky veřejné správy i samotné pečovatele. Cílem první z publikací je poskytnout pracovníkům veřejné správy praktické informace a doporučení, jakou cestou mohou řešit specifické situace v kontaktu s pečovateli, klienty (příjemci péče) a jejich rodinami. Příručka pro pečující osoby má za cíl sloužit jako rozcestník zejména v začátcích péče, pomoci se získáním základního rozhledu v problematice a poradit, kam se dále obracet.

V rámci projektu bylo realizováno několik akcí s cílem zvýšit povědomí o problematice, zapojit do ní nové aktéry a seznámit odbornou i laickou veřejnost s výstupy projektu. Dále se uskutečnily dvě velké konference – „Jak se žije neformálním pečovatelům?“ (červen 2015) a „Neformální péče – popelka české sociální politiky“ (listopad 2015). Mimoto proběhly tři informační semináře o projektu pro pracovníky centrálních institucí veřejné správy a také tři regionální workshopy pro pracovníky samosprávy a státní správy působící na regionální a lokální úrovni. V září 2015 se dále konal mezinárodní workshop, na kterém vystoupilo 12 zahraničních expertů na problematiku neformální péče z šesti evropských zemí. Realizační tým také odborně přispíval do diskuse o problematice na akcích jiných organizací (např. Diakonie ČCE, Národní rada osob se zdravotním postižením, Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP nebo Unie pečujících), publikacemi v odborných časopisech (Fórum sociální politiky) či spoluprací s médii (Česká televize, Lidové noviny). FDV také po celou dobu projektu a v případě potřeby i v současnosti poskytuje poradenskou podporu Ministerstvu práce a sociálních věcí v souvislosti s přípravou koncepčního uchopení problematiky a tvorbou nástrojů na podporu neformálních pečovatelů.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit