Revue DV

Co nového v Evropě na jaře 2016? Chystaná opatření Evropské komise ve vzdělávání a na trhu práce

Milada Stalker

Dne 26. dubna proběhlo v Bruselu druhé jednání pracovní skupiny ESCO, která sdružuje zástupce členských států a zastřešujících evropských organizací (např. ETUC, CEDEFOP, UEAPME, UEA atd.). Každý členský stát je ve skupině zastoupen dvěma účastníky, jeden zastupuje oblast vzdělávání a druhý oblast trhu práce a zaměstnanosti. Roli zástupce trhu práce plní za Českou republiku Fond dalšího vzdělávání. Hlavním tématem jednání je rozvoj ESCO (evropská klasifikace povolání, dovedností a kvalifikací), ale účastníci byli informováni i o dalších záměrech Evropské komise.

V uplynulých zhruba deseti letech byla v EU vytvořena a přijata řada nástrojů, opatření, iniciativ, doporučení a jiných dokumentů, jejichž společným cílem je zjednodušit a usnadnit přístup na jednotný evropský trh práce, zlepšit soulad mezi poptávkou a nabídkou dovedností a zajistit lepší srozumitelnost a porovnatelnost kvalifikací. Patří mezi ně například Evropský rámec kvalifikací (EQF), evropská klasifikace povolání, dovedností a kvalifikací (ESCO), kreditní systémy ECTS a ECVET, EUROPASS, EUROGUIDANCE či uznávání výsledků předchozího učení (vč. neformálního a informálního).

Evropská komise si uvědomuje, že stávající nástroje jsou často pro běžného (i informovaného) uživatele poněkud nepřehledné, a proto se snaží jejich zavádění zjednodušit. Například by ráda docílila, aby pro evropské nástroje existovalo v každém členském státě jen jediné informační a implementační středisko/centrum, na které by se zájemci obraceli s dotazy a žádostmi o pomoc.

Zároveň si Komise také uvědomuje, že pokud se mají občané úspěšně uplatnit v životě a na pracovním trhu, musí být dobře vybaveni základními dovednostmi, a tak navrhuje nová opatření, jako je např. „Skills Guarantee“. To by mělo každému umožnit, aby si doplnil a nechal si ověřit své základní dovednosti, které jsou předpokladem dalšího učení, a proto i kariérního růstu. Těmi jsou především čtenářské, numerické, cizojazyčné a digitální dovednosti.

Také se ukazuje, že pro fungování stávajících nástrojů v neustále se proměňujícím společenském a technologickém prostředí jsou nutné jejich revize. Proto Evropská komise plánuje revizi doporučení o EQF, revizi rozhodnutí o EUROPASSu, revizi doporučení o klíčových kompetencích atd.

Například při revizi doporučení o EQF je snahou navrhovatelů zlepšit srozumitelnost a transparentnost popisu dovedností, zvýšit důvěru mezi oblastmi vzdělávání a posílit soudržnost a komunikaci mezi nimi, umožnit porovnatelnost kvalifikací, podpořit různé cesty učení a usnadnit potvrzování výsledků učení bez ohledu na to, jakou cestou byly získány.

Podobně i revize rozhodnutí o EUROPASSu by měly vést k lepším službám uživatelům. Ty by měly být více uživatelsky přívětivé a zaměřené na klienta. EUROPASS by neměl pouze poskytovat dokumentaci dovedností (např. CV, dodatek k osvědčení), ale jeho služby by měly být více interaktivní a umožňovat sebehodnocení. I v rámci EUROPASSu se počítá s využitím ESCO.

Vedení a zavádění iniciativ Evropskou komisí by také mělo projít změnou, a proto je připravováno nové rozhodnutí o řízení (Decision on Governance), čímž by se EK měla stát akceschopnější a rozhodnější.

V současné době prochází důležitou etapou vývoje ESCO. Portál ESCO (https://ec.europa.eu/esco/portal/home) byl sice uveden v život již v roce 2013, ale jeho obsah, tedy klasifikace podrobně popsaných povolání a dovedností, je dosud provizorní. Během uplynulých let byl ve dvou vlnách vytvořen v referenčních pracovních skupinách za účasti odborníků z celé Evropy nový obsah, který bude zveřejněn v prosinci 2016. Do té doby však musí být popisy povolání a dovedností, které tvoří první a druhý pilíř ESCO, přeloženy do všech 24 jazyků EU. To vše se snahou o co nejkvalitnější výsledek, což znamená např. organizovat průběžné konzultace s odborníky a uživateli ze všech členských států. Třetí pilíř ESCO obsahující kvalifikace bude vytvořen napojením národních databází kvalifikací na portál ESCO a jejich správa zůstane v kompetenci příslušných národních správců.

Letos v dubnu bylo schváleno nařízení EURES, které si klade za cíl umožnit co nejsvobodnější pohyb zaměstnanců v Evropě. Má umožnit naplnění jejich práv, tj. mělo by napomáhat lepšímu začleňování a odstraňovat překážky na trhu práce. Důležitou součástí nařízení EURES je požadavek, aby členské státy využívaly ESCO jako prostředek pro automatizované hledání shody mezi nabídkami a poptávkami pracovních míst (matching). To prakticky znamená buď napojit své stávající národní klasifikace či systémy povolání na ESCO, nebo při nabízení volných pracovních míst a životopisů zájemců o zaměstnání na portálu EURES přímo použít evropskou klasifikaci ESCO.

Závěrem je třeba zdůraznit, že většina z výše zmíněných návrhů ještě nebyla schválena, návrhy jsou zatím v různých stádiích projednávání a příprav. Cesta k jakémukoli konsenzu bývá složitá, a pokud se vyjednávání účastní tolik stran, jako je tomu v případě opatření EK, je výsledek nejistý. Jejich následné plnění jednotlivými státy je dalším obtížným krokem, který se ne vždy všem zdaří.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit