Revue DV

Jaké jsou cesty k profesionalizaci kariérového poradenství u nás?

Kateřina Hašková

Brněnská konference pořádaná Centrem Euroguidance a Ústavem pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity hledala odpovědi na otázku, jak zprofesionalizovat kariérové poradenství u nás. Hlavními tématy akce bylo vzdělávání poradců ve všech jeho podobách a výzkum v oblasti kariérového poradenství; prezentace a témata však obsáhla celou řadu dalších možností, jak k profesionalizaci poradenství přispět.

Kromě řady úkolů, které před poradci stojí při individuální či skupinové práci s klienty, mají také svoji specifickou roli při komunikaci významu a dopadů poradenství směrem k osobám s rozhodovací pravomocí a politikům. Poradci by měli sdílet informace nejen o úspěšných individuálních či skupinových intervencích, ale také o potřebách svých klientů, jež je nutné řešit na politické úrovni, a v neposlední řadě o dopadech poradenství na společnost jako celek. K tomu je dle britského profesora Tristrama Hooley důležité propojovat benefity kariérového poradenství s aktuálními tématy, které politici řeší (např. nezaměstnanost mladých).

Rozvoj profesionality kariérového poradenství vychází rovněž z multidisciplinarity tohoto oboru – poradenství tak může přejímat to nejlepší z psychologie, sociologie, pedagogiky, sociální práce, ekonomie či dalších oborů. Kariérové poradenství jako individuální práce se sociálními přesahy vyžaduje od poradců specifický balík kompetencí, o jejichž definování se mj. zasloužil projekt NICE, v těchto oblastech: kariérové vzdělávání, hodnocení a informace o trhu práce, kariérové poradenství, management programů a služeb a intervence a rozvoj systémů. Poradci tedy mají roli nejen v konkrétní pomoci klientům, ale také v podpoře systému, který bude zajišťovat spravedlivou odměnu, slušné pracovní podmínky a bojovat proti stigmatizaci nezaměstnaných či jiných skupin znevýhodňovaných současným trhem práce. Poradci by v tomto ohledu měli působit jako advokáti svých klientů a dle Lyn Barham své aktivity ve prospěch klientů podložit jasně definovanými hodnotami, znalostí profese a jejích teoretických základů.

Další oblastí, o níž by poradci měli mít aktuální přehled, je využívání testů, hodnotících metod či obecně diagnostiky. Tomáš Sollár upozornil na zodpovědnost, kterou s sebou nese využívání diagnostických metod, např. pokud poradce činí na základě testů rozhodnutí nebo doporučení, která mohou mít vliv na život klienta, nebo jestliže jejich výsledky klientovi interpretuje nesprávně či nekorektně. Otázka diagnostiky či hodnocení se tak netýká jen psychologů využívajících psychodiagnostické metody, ale všech poradců, kteří některé hodnotící nástroje ve své praxi využívají. Sledování validity a spolehlivosti využívaných nástrojů, stejně jako jejich využití s ohledem na zájmy klienta a jejich citlivá a etická interpretace rovněž přispívají k profesionalizaci kariérového poradenství. Samostatnou kapitolou je pak řada dostupných on-line testů; jejich znalost, zhodnocení jejich vhodnosti a případné doporučení klientům je další oblastí, o níž by poradci měli mít povědomí.

Za přínos mezinárodní spolupráce k profesionalizaci kariérového poradenství u nás lze považovat konferenci samotnou, neboť jejím spoluorganizátorem bylo Centrum Euroguidance, které dlouhodobě přináší do ČR poradenskou inspiraci ze zahraničí a podporuje přenos zkušeností napříč Evropou. Výsledkem této činnosti byla také účast řady zahraničních hostů, kromě hlavních řečníků Tristrama Hooleyho a Lyn Barham, to byli také Åsa Sundelin, Peter Gabor a Tron Inglar. Další cestou k získání mezinárodních zkušeností jsou také mezinárodní projekty, financované např. z programu Erasmus+; účastníkům se představili především tři – Guide my Way, InnoCareer a CompCert.

K profesionalizaci kariérového poradenství v neposlední řadě však přispívají akce podobné konané konferenci, kde je příležitost pro setkání poradců i dalších aktérů v této oblasti a zájemců o dění v kariérovém poradenství. Setkávání, diskuze, výměna zkušeností i názorů, předávání kontaktů i pohledů na daná témata obohacuje komunitu kariérových poradců u nás a přispívá k vytváření společné identity a jednotného jazyka, kterým pak můžeme srozumitelněji oslovit i ty, kterým je poradenství určeno.

Text vznikl na základě příspěvků, které zazněly na konferenci Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství v Brně, 26. a 27. května 2016.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit