Revue DV

(Ne)kvalita ve vzdělávání - Shrnutí kroků ke kvalitě

Mgr. Jana Brabcová


Kvalitní vzdělávání adekvátně sytí potřeby vzdělávaných a naplňuje stanovené vzdělávací cíle.


Jaké kroky vedou ke kvalitě při realizaci vzdělávací akce?

1) analýza vzdělávacích potřeb účastníků

2) stanovení požadovaného posunu v kompetencích

3 ) stanovení vzdělávacích cílů školení (SMART)

4) multikriteriální výběr odpovídající vzdělávací instituce (za užití ratingu či jiného systému kvality) s přihlédnutím k lektorskému zázemí, výukovým materiálům, servisu vzdělávací instituce pro HR oddělení

5) spolupráce se vzdělávací institucí na propracovaném plánu školení (KDO? KDY? CO? JAK? ZA JAKÝM ÚČELEM?)

6) kontakt lektorů s účastníky před zahájením akce, dotazník očekávání

7) pokud možno bezchybná realizace ve spolupráci všech zúčastněných subjektů (nadřízení, HR oddělení, všichni pracovníci vzdělávací instituce vč. lektora, hotel/pronajímatel prostor, účastníci), důraz na správnou komunikaci smyslu a cílů školení účastníkům, užití check listů pro minimalizaci rizika chyby z nedorozumění

8) zpětná vazba účastníků k lektorovi v průběhu kurzu

9) zpětná vazba účastníků po skončení kurzu

10) hodnocení vzdělávací akce vzdělávací institucí

11) společné vyhodnocení objednatel - dodavatel, pojmenování kladných i záporných stránek školení

12) řešení disproporcí porovnáním zpětných vazeb a pohledu vzdělávací instituce

13) zapracování evaluačních výstupů do další spolupráce objednatel - vzdělávací instituce

14) společná práce nad koncepcí vzdělávání, vzdělávacím plánem či individuálním rozvojovými plány zaměstnanců


Nejčastější důvody pro ukončení spolupráce:

1) Nekorektní jednání jedné ze zúčastněných stran

2) Chybějící vzájemná důvěra

3) Despekt vůči odbornosti lektora či HR managera

4) Fatální zpětná vazba od účastníků kurzu

5) Zásadní rozpor mezi sliby obchodníka a výslednou realizací

6) Výměna komunikačních partnerů na straně dodavatele či odběratele a nefunkční komunikace mezi novými partnery


Poznámka na závěr:

Nikdo není dokonalý a pořád je co zlepšovat. To, že v průběhu realizace vznikne problém, není důvod k vypovězení spolupráce se stávající vzdělávací institucí. Soustřeďme se při hodnocení na přínos pro účastníky a jejich schopnost využít poznatky či získané dovednosti v praxi. Soustřeďme se na dobrou komunikaci, najděme společnou řeč. Pokud toto existuje, jsou problémy vždy řešitelné.


Příspěvky ze série:

(Ne)kvalita ve vzdělávání dospělých

Výběr vzdělávací instituce

Dialog se vzdělávací institucí a příprava akce

Průběh vzdělávací akce

Měření výsledků po vzdělávací akci

Revize výsledků, následné akce

Shrnutí kroků ke kvalitě


Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit