Výzkumy a statistiky

Výzkum KOOPERACE

Výzkumné šetření v rámci projektu „Kooperace – Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb zaměstnanosti“ (dále jen „Kooperace“) proběhlo od října do listopadu 2014 ve všech krajích ČR. Jeho cílem bylo, kromě zjištění účasti na dalším profesním vzdělávání u vybraných skupin na trhu práce, také zmapování jejich postojů, motivací, bariér a informačních zdrojů týkajících se dalšího vzdělávání.

Cílové skupiny výzkumu byly tři: zaměstnavatelé, pracující (tedy zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné) a nezaměstnaní a ekonomicky neaktivní. Poslední jmenovaná skupina byla dále členěna do šesti dílčích podskupin (viz Tabulka 1).V první fázi výzkumu byly realizovány focus groups se zástupci uvedených skupin. Poté následovala hlavní, kvantitativní část výzkumu. Formou dotazníkového šetření bylo dotazováno celkem 4500 respondentů vybraných na základě stanovených kvót. Ty vycházely z dostupných informací o struktuře daných skupin v české populaci. Samotný sběr dat probíhal u většiny skupin prostřednictvím online panelu (metodou CASI). U skupin s nižší očekávanou počítačovou gramotností probíhal sběr osobním dotazováním (metodou CAPI). Dílčí závěry z dotazníkového šetření u vybraných skupin byly dále podrobeny bližšímu zkoumání v druhé vlně fokusních skupin.

V přílohách tohoto příspěvku zveřejňujeme data z výzkumu, publikovaná ve formě závěrečných zpráv zaměřených na jednotlivé skupiny.

Kompletní číselníky z výzkumu jsou na vyžádání dostupné u realizátorů projektu ve Fondu dalšího vzdělávání. Připravujeme zveřejnění dat z výzkumu přes Český sociálněvědní datový archiv.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit