Tržiště

Upozornění: Platnost příspěvku vypršela

Vedoucí oddělení poradenství a dalšího vzdělávání, KoP Prachatice

Správce


Oznámení o vyhlášení 1. kola výběrového řízení na služební místo

Vedoucí oddělení poradenství a dalšího vzdělávání

Kontaktního pracoviště v Prachaticích

Krajské pobočky ÚP ČR v Českých BudějovicíchGenerální ředitelka Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje 1. kolo výběrové řízení na služební místo: Vedoucí oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Kontaktního pracoviště v Prachaticích Krajské pobočky ÚP ČR v Českých Budějovicích v oboru služby “Zaměstnanost“, s místem výkonu služby Prachatice.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. dubna 2017.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.


Hlavní správní činnosti vykonávané na služebním místě:

Koordinace a usměrňování činnosti v jednotlivých oborech činnosti úřadu práce (poradenství a další vzdělávání), jejich sledování a vyhodnocování.

Podrobné informace o předpokladech a odborných požadavcích pro přijetí na uvedené služební místo naleznete zde.


Součástí výběrového řízení bude písemný test.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 28. února 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Českých Budějovicích, Klavíkova 1570/7, 370 04 České Budějovice, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna@cb.mpsv.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID ubhzpbh.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2017/16508-78099815“.

Kontaktní údaje

Odkaz na zdroj