Tržiště

Upozornění: Platnost příspěvku vypršela

MINISTERSKÝ RADA V ODDĚLENÍ METODIKY FINANČNÍHO ŘÍZENÍ A ANALÝZ HOSPODAŘENÍ

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení metodiky finančního řízení a analýz hospodaření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje podle § 24 odst. 6 zákona výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení metodiky finančního řízení a analýz hospodaření v odboru finančního řízení kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód služebního místa MSMT0000128S, v níže uvedeném oboru služby podle nařízení vlády 106/2015 Sb., o oborech státní služby:

1 – Finance.

Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou[1]. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. září 2017 nebo dle dohody. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Služba zahrnuje zejména:

- zajišťování metodické pomoci v oblasti financování soukromého školství;

- zpracovávání odborných stanovisek v oblasti poskytování dotací soukromému školství;

- realizaci úkolů, vyplývající z usnesení a nařízení vlády na svěřeném úseku;

- posuzování návrhů dotací poskytovaných ze státního rozpočtu do rozpočtu krajů na financování soukromého školství;

- zpracovávání stanovisek a připomínek k materiálům pro jednání vlády, ostatních ústředních orgánů státní správy a k materiálům MŠMT.

Posuzovány budou žádosti zaslané ve lhůtě do 29. srpna 2017 služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@msmt.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: vidaawt).


Více na: http://www.msmt.cz/ministerstvo/volne-misto-minist...

Kontaktní údaje

Odkaz na zdroj